PL / EN / RU / CN

ISO 9001/14001

Początek prac nad budową i wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska (ISO) w Fabrykach Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. sięga początku lat 90. W 1997 roku proces certyfikacyjny przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą RWTÜV Essen zakończył się pozytywnym wynikiem auditu certyfikującego i wydaniem certyfikatu Systemu Zapewnienia Jakości nr 041007423 przez TÜV CERT.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
 

Fabryki Sprzętu i Narządzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. posiada wdrożony i certyfikowany w 1997 roku System Zapewnienia Jakości wg normy PN-EN ISO 9001 a od roku 2000 Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm PN-EN ISO 9001 : 2015 oraz PN-EN ISO 14001 : 2015 potwierdzony Certyfikatami:
AC 090 100 / 1267 / 64 / 2015 oraz AC 90 104 / 1267 / 64 / 2015 otrzymanymi w wyniku przeprowadzonego w roku 2018 przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o.  auditu re certyfikacyjnego nr PL / 64 /2018.

Zarząd Spółki ustanowił, dostępną dla wszystkich stron zainteresowanych Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy Kapitałowej FASING S.A.

POLITYKA

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

GRUPY KAPITAŁOWEJ FASING S.A.

 

Grupa Kapitałowa FASING S.A. jest firmą z wieloletnią tradycją w zakresie: projektowania, prac rozwojowych, produkcji, handlu i obsługi posprzedażnej łańcuchów ogniwowych, tras łańcuchowych, zgrzebeł, zaczepów oraz ogniw złącznych.
Nadrzędnym celem Grupy Kapitałowej FASING S.A. - producenta łańcuchów ogniwowych, ogniw złącznych, osprzętu do tras łańcuchowych jest zarządzanie firmą tak, aby osiągnąć zadowolenie wszystkich uczestników jej działalności gospodarczej. Do kontekstu organizacji należą: klienci, pracownicy, właściciele, dostawcy, lokalna społeczność, instytucje zewnętrzne.
Polityką Zarządu jest konstruowanie i realizacja biznes planów uwzględniających stały rozwój Grupy Kapitałowej. Oznacza to pracę dla zysku z jednoczesnym spełnieniem następujących zobowiązań:

  • Stałe podnoszenie jakości pracy i wyrobów przez tworzenie atmosfery współdziałania
    i wykorzystanie efektów pracy zespołowej. Obejmuje to również obniżanie liczby braków, tworzenie warunków bezpiecznej i czystej produkcji, spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Dostarczanie wyrobów przyjaznych dla środowiska o jakości wypracowanej dzięki ścisłym, partnerskim kontaktom z klientami i dostawcami. Nasi partnerzy są informowani o naszych wymaganiach z zakresu jakości i zagadnień środowiskowych.
  • Ciągłe zmniejszanie szkodliwego wpływu na środowisko przez doskonalenie procesów technologicznych, zmniejszanie ilości odpadów, ich powtórne wykorzystanie lub utylizację.
  • Spełnianie wymagań dotyczących organizacji i jej aspektów środowiskowych.
  • Zapewnienie odpowiedniego szkolenia wszystkim zaangażowanym w działanie Firmy tak, aby każdy znał swoje obowiązki i był kompetentny do ich wypełniania oraz był świadomy wpływu swej pracy na środowisko.
  • Stosowanie i ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego zgodnego z normami – PN-EN ISO 9001 : 2015 i PN-EN ISO 14001 : 2015.
  • Wprowadzenie w organizacji procesu identyfikowania i określania poziomu ryzyka i szans pozwala wyeliminować lub przynajmniej częściowo skutecznie ograniczać negatywne jego skutki a tym samym zwiększać prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonych celów.

Szczegółowe cele jakościowe są określane przez kierownictwo dla poszczególnych komórek organizacyjnych. Przegląd celów dokonywany jest podczas przeglądów systemu przez kierownictwo.
Zgodnie ze swoją polityką Grupa Kapitałowa FASING S.A. deklaruje spełnienie wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001 : 2015 i PN-EN ISO 14001 : 2015.

Niniejsza Polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych wewnątrz i na zewnątrz Spółki.

 

        PREZES ZARZĄDU

     DYREKTOR NACZELNY

          mgr Zdzisław Bik